Parlament de Catalunya – Esmenes relacionades amb béns comunals i antigues servituds comunitàries

Sorpresa! El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya publicat avui ens informa sobre una sèrie d’esmenes a l’articulat del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relacionades amb els béns comunals i antigues servituds comunitàries, que tenia el comú de veïns sobre els camps de cultiu del seu terme i que surten en el llibre El Comú català, com són els drets de redall i d’espigolar (també anomenat dret d’espigatge).

Actualment el Codi civil català té cinc llibres i des del 2012 està en marxa  l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Fins ara l’Avantprojecte no feia referència a aquestes qüestions, però sembla que s’ha despertat un cert interès del qual me n’alegro, vingui d’on vingui, independentment de què cregui que aquesta recuperació perquè sigui efectiva  (i afectiva) s’hagi de fer des de baix. Però bé, estic molt content perquè almenys és una forma de rescatar de l’oblit certs usos i costums que els nostres avantpassats del comú van saber construir amb molt bon seny i dels quals podem aprendre molt per reprendre la creació de nous bons usos nascuts de la terra i adaptats als temps actuals.

jean-francois_millet_-_gleaners_-_google_art_project_2

-Les espigoladores (Des glaneuses, en francès), és un quadre del pintor francès Jean-François Millet, que va pintar a l’oli en 1857, és una representació realista de dones “espigolant”, recollint espigues de cereals per ajudar a la subsistència familiar-

Us copio aquí les esmenes en particular i aprofito també per recordar el capítol que parla del comunal i que es va publicar al web germà Reconstruir El Comunal. Sobre les servituds comunitàries podeu trobar informació al capítol “Els diferents nivells de la cohesió grupal” del llibre, que podeu aconseguir de forma lliure i gratuïta en format digital al web i també en paper a diverses llibreries.

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

200-00002/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 37573; 38369; 38546; 38716; 38717; 38739 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – CRIDA CONSTITUENT (REG. 37573)

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 200-00002/11)

Esmena 2

GP de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent

D’addició d’un nou paràgraf a l’article 4 després de l’article 623-9 sobre l’ús i costum del bon pagès

També és obligació derivada del contracte el respecte dels drets d’espigolar i de rostoll segons la tradició. Mitjançant el dret d’espigolar qualsevol persona pot aprofitar el camp un cop el pagès ha finalitzat la sega i mitjançant el rostoll ho pot fer qualsevol ramat.

Esmena 4

GP de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent

D’addició d’un nou capítol VII a l’article 7

Capítol VII. Les relacions amb els comunals

Secció primera. L’aprofitament de béns comunals

Article 627-1

Tenen la consideració de béns comunals aquells l’aprofitament dels quals correspon al comú de veïns i veïnes d’un nucli. Aquest aprofitament es fa ordinàriament en règim d’explotació comuna o col·lectiva. Quan aquest sistema no és possible, l’aprofitament s’ha de regir pel costum o les ordenances locals i, en defecte d’aquestes, s’ha d’adjudicar per lots o per sorts entre els veïns.

Article 627-2

Els béns comunals poden pertànyer al conjunt del municipi quan aquest disposa d’un únic nucli. Si disposa de més d’un nucli, és imprescindible que es trobi identificat el nucli o nuclis al qual es troba agregat el bé comunal.

Article 627-3 Els beneficiaris del gaudi directe del bé comunal són els veïns i veïnes d’un nucli que hi resideixen habitualment. La residència habitual ve determinada pel fet d’habitar en el nucli durant la majoria de dies de l’any i la voluntat de romandre-hi en aquells períodes en què per causes justificades se n’absenten.

Article 627-4 Quan el bé comunal genera un benefici pel seu ús per tercer aquest ha de revertir mitjançant l’ajuntament en el nucli al qual es troba agregat el bé comunal.

Esmena 5

GP de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent

D’addició d’una nova disposició addicional tercera de l’article 8

S’introdueix un nou article al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril del següent literal:

Tercera

Article 205 bis. Nova afectació com a bé comunal

Article 205 bis 1. Es pot procedir a l’afectació com a béns comunals dels béns immobles de naturalesa rústica si, durant el període de vint-i-cinc anys, no han estat utilitzats en cap moment.

Article 205 bis 2. En aquest cas cal que així es constati per acord del Ple aprovat per majoria simple, amb notificació personal, si és possible, o edictal a qui consti com a propietari del bé.

Article 205 bis 3. Mentre no es produeixi l’adquisició per usucapió per part de l’Ajuntament, el propietari podrà desafectar el bé del seu caràcter comunal en qualsevol moment amb una comunicació dirigida a la corporació municipal.

Esmena 7

GP de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent

D’addició d’una nova disposició transitòria setena de l’article 8

Vuitena

El govern revisarà, conjuntament amb els municipis, els inventaris de béns municipals per tal de comprovar que els béns comunals hi apareixen com a tals i que a més s’hi fa constar el nucli concret al qual es troba agregat el bé comunal procurant-ne la deguda inscripció al registre.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2016 Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC