Béns comunals dels pobles al Japó des de la perspectiva de l’economia moral: Una nota sobre el dret a la subsistència dels vilatans desfavorits

He traduït aquest article del doctor en ciències de l’agricultura Tadasu Tsuruta, que descriu la trajectòria històrica dels béns comunals tradicionals al Japó, així com tracta el suport mutu entre les famílies d’un poble quan algun membre de la comunitat passava per dificultats de subsistència. Quan ens endinsem en la història dels béns comunals dels pobles de tot el món, ens adonem de la importància que han tingut per salvaguardar la subsistència dels més desfavorits. Com diu l’article, “el dret a la subsistència pot no ser simplement una qüestió de compassió o benevolència; més aviat, pot ser un reflex de l’estructura social quotidiana d’un poble”, una societat que entre els seus objectius fonamentals buscava corregir el desequilibri econòmic que pogués haver-hi en cada llar.

Béns comunals dels pobles al Japó des de la perspectiva de l’economia moral: Una nota sobre el dret a la subsistència dels vilatans desfavorits

Tadasu TSURUTA

Facultat d’Agricultura de la Universitat de Kindai (Higashiosaka, prefectura d’Osaka)

Resum

Aquest article intenta examinar els béns comunals tradicionals dels pobles al Japó (iriai-chi) des de la perspectiva de l’economia moral. L’economia moral i els béns comunals són conceptes estretament relacionats, ja que ambdues idees donen la importància més gran al sistema de gestió de recursos comunitari i autogovernat de cada localitat. Segons James Scott, l’economia moral dels camperols del sud-est asiàtic es basava antigament en el “dret a la subsistència” dels membres del poble (especialment aquells en situació de dificultat econòmica), que tenien dret a utilitzar els béns comunals del poble per guanyar-se la vida. En una línia similar, Hiroyuki Torigoe, sociòleg mediambiental pioner al Japó, posa l’accent en la necessitat d’analitzar els béns comunals dels pobles japonesos des del punt de vista del “dret a la vida dels desfavorits”. Seguint els arguments de Scott i Torigoe, aquest document sosté que, històricament, els béns comunals dels pobles al Japó, inclosos els boscos, els rius i altres tipus de terres comunals, havien proporcionat una oportunitat per a les famílies desvalgudes de sobreviure de diverses maneres. Les famílies sense terra o les víctimes d’un desastre van rebre drets prioritaris sobre la utilització de boscos i altres productes forestals, terres cultivables o zones de pesca comunals. En moments d’emergència, com ara una fam generalitzada o una greu escassetat d’aliments, es feien servir boscos de propietat dels pobles (o govern local) com a lloc per assegurar els aliments, sigui cultivant o recol·lectant plantes silvestres comestibles. Tanmateix, aquesta funció dels béns comunals del poble com a protecció contra les desgràcies es va acabar quan el govern japonès modern va prendre diverses mesures per apropiar-se d’aquestes propietats comunals.

Paraules clau: béns comunals del poble, economia moral, dret a la subsistència, iriai, Japó

  1. Introducció: Béns comunals i economia moral

La política econòmica de l’actual sistema mundial sembla que no està en la capacitat de construir una societat sostenible. Fins i tot als països avançats, un col·lapse imminent del sistema nacional de seguretat social, una bretxa cada vegada més gran entre rics i pobres, sistemes de subministrament d’aliments i energia poc fiables, degradació del medi ambient, tot això posa en perill el benestar econòmic i social de la generació present i futura. Un devastador desastre d’un tsunami al nord-est del Japó i el subsegüent accident nuclear de Fukushima ens va recordar l’inestable i fràgil que és la base sobre la qual descansa la nostra civilització. L’estat-nació i l’economia de mercat certament no treballen per resoldre els problemes. Més aviat, aquestes dues institucions poderoses empitjoren la situació i la subsistència de les persones és més insegura. És en aquest context que s’ha de reconsiderar els sistemes d’assegurances socials basats en cada comunitat local i els seus voltants. Des d’aquest punt de vista, cal destacar els dos conceptes següents; economia moral i béns comunals, que fan referència a una mena de sistema de seguretat comunal creat per membres d’una comunitat particular.

Una de les característiques importants dels béns comunals dels pobles de tot el món podria ser la seva funció protectora per a les famílies necessitades d’una comunitat. James Scott, un dels destacats defensors del concepte d’economia moral, argumenta que un dels principis morals dels camperols del sud-est asiàtic era “el dret a la subsistència”, que garantia la vida de les persones desfavorides, a les quals potser se’ls va donar prioritat per utilitzar els béns comunals dels pobles. Els drets a cultivar o pasturar la terra no utilitzada del poble, els drets de recol·lecció i la norma consuetudinària que donava prioritat a un vilatà necessitat per sobre de l’accés a les terres de conreu o al treball assalariat, “tots tenien el mateix objectiu de permetre que els pobres del poble poguessin subsistir” (Scott 1975: 43). Probablement els conceptes de béns comunals i economia moral es creuen entre ells en aquest punt de vista del dret a la subsistència.

Hiroyuki Torigoe, un dels principals sociòlegs mediambientals del Japó, argumenta que els béns comunals dels pobles haurien de ser considerats no només des del seu paper com a simple sistema de gestió de recursos (o el paper en la conservació del medi ambient), sinó també des de la perspectiva de jakusha-seikatsu-ken o “el dret a la vida dels desafavorits”. Segons ell, els béns comunals dels pobles japonesos tenen una doble funció; una és proporcionar a tots els membres del poble els materials necessaris, com ara llenya i fusta, i l’altra és proporcionar seguretat social als pobres. Els pobres (especialment els camperols sense terra) solien tenir drets prioritaris sobre l’ús de terres comunals. Curiosament, argumenta a més que aquests drets prioritaris probablement es deriven de la distribució desigual de les terres de conreu entre els vilatans. Com es veurà més endavant, ja que es considera que totes les terres del domini del poble (fins i tot terres privades) són propietat (o control) de tot el poble com a grup, aquells membres als quals se’ls assignessin terres de cultiu més petites haurien de tenir més prioritat sobre l’ús del bosc comunal (o altres recursos), mantenint així un equilibri entre els pobres i els que tenen (Torigoe 1997). L’argument de Torigoe és motivador, ja que el dret a la subsistència s’explica a partir de la lògica de la propietat, en lloc de la simple compassió dels vilatans. Tot i això, encara queda per explorar com es va exercir aquest dret en la pràctica diària dels vilatans i quin tipus de sistema social o sistema de valors hi havia darrere d’aquest dret.

Basat en els estudis històrics i etnogràfics existents, aquest article té com a objectiu revelar les formes en què el dret a la subsistència està garantit pels béns comunals del poble, amb una referència particular a l’economia moral entre els vilatans. El concepte d’economia moral ens suggereix que el sistema d’assegurança social d’una comunitat d’un poble no només es basa en un mer règim de propietat comuna, sinó que també està estretament lligat a les relacions socials quotidianes entre vilatans. A la llum de l’argument clàssic de Scott, poden incloure relacions recíproques entre iguals, d’una banda, i entre un mecenes (propietari de la terra) i els clients (parcers), de l’altra. Al mateix temps, l’economia moral dels vilatans es fa tangible, especialment quan una part (o tots) d’ells es veuen sumits en una crisi de subsistència. Aquest document també tracta d’examinar no només com assignar recursos en moments normals, sinó també com ajudar a altres persones en cas d’emergència o de crisi.

  1. Béns comunals del poble japonès i el dret a la subsistència

Els vilatans japonesos havien estat complint regularment els requisits quotidians de supervivència mitjançant la utilització de boscos comunals, rius, costes i altres recursos controlats o de propietat conjunta. Els vessants de les muntanyes i els boscos, especialment les zones de matolls o de sotabosc i prats adjacents als assentaments dels pobles, van ser particularment importants com a lloc per recollir llenya per a cuinar i escalfar la llar, fullaraca i herbes per a fertilitzants i palla d’herbes per fer teulades. Els béns comunals dels pobles al Japó han estat marcats per un sistema únic de gestió de recursos comunals compost per un conjunt de drets i regulacions. Les terres comunals del poble es deien iriai-chi, que originalment es podia referir a la terra compartida per múltiples parts interessades. Es considera que el sistema de gestió d’Iriai-chi al Japó rural es va establir sota el feudalisme del període Edo (1603-1867), quan cada poble com a grup tenia la responsabilitat col·lectiva de pagar l’arròs com a impost sobre la terra a cada govern regional o domini feudal (han).

El dret a utilitzar iriai-chi (iriai-ken o dret iriai) era un dret col·lectiu que tenen tots els vilatans en el seu conjunt, i no cada individu. Era un dret hereditari atorgat a cada família. En la mesura que la família era membre de ple dret d’un poble, tenia dret a recollir llenya, plantes comestibles, fusta, herbes i fulles per a fertilitzants o farratges. D’altra banda, és possible que els forasters o els descendents de les famílies no tinguessin el ple dret fins que no obtinguessin la plena adhesió en la comunitat. Els drets d’Iriai estaven regulats per un codi consuetudinari no escrit de cada poble. Es van establir normes de gestió estrictes per assegurar els recursos de manera igualitària i sostenible. Les regles poden tenir dates i hores, llocs i quantitats especificades per recollir recursos específics que es poden extreure. Fins i tot l’ús d’eines estava estrictament regulat per evitar la sobreexplotació. La normativa també preveia sancions contra aquells que infringien les normes.

El sistema de gestió de l‘iriai-chi estava estretament lligat a la noció de propietat de la terra dels vilatans. Els vilatans japonesos tendeixen a pensar que tota la terra del domini del poble és propietat col·lectiva de tots els membres del poble en el seu conjunt. Aquesta noció s’ha anomenat soyu (o propietat col·lectiva de tot el poble) a la jurisprudència japonesa i a la sociologia rural. Com que tota la terra d’un poble és potencialment propietat de tots els membres del poble, un membre hauria de demanar permís al poble, fins i tot quan vulgui vendre (o convertir) la seva terra privada. En altres paraules, el dret a controlar o disposar d’un terreny pertany en última instància a la comunitat del poble, i cada individu no sempre pot tenir una concessió legal ferma sobre la propietat. A l’oest del Japó, els vilatans tenien els drets de recollir brossa i fulles caigudes per a fertilitzants fins i tot en muntanyes i boscos de propietat privada (Chiba 1991: 108).

Com ja s’ha esmentat, Hiroyuki Torigoe argumenta que “el dret a la vida dels desafavorits” en els béns comunals del poble japonès es basava en aquest règim de tinença de la terra (soyu). Tanmateix, des del punt de vista de l’economia moral, l’“ètica de subsistència (Scott)” dels vilatans també s’hauria d’examinar des de la pràctica quotidiana d’ajuda mútua. L’exemple següent pot suggerir un estret vincle entre l’ús de béns comunals i la cooperació diària entre veïns. En un poble de la prefectura actual d’Hiroshima, tots els vilatans solien recollir herbes silvestres per obtenir fertilitzants verds al camp d’arròs alhora al mateix iriai-chi. Si un vilatà (o un dels seus familiars) estava malalt i no podia assistir a aquest treball en grup, és possible que altres vilatans haguessin reunit herbes per a la família del pacient en la quantitat necessària no només per a aquest any, sinó també per a la preparació de vivers d’arròs de l’any següent (Arioka 2004: 181).

Les relacions recíproques entre els vilatans també apareixien com una mena de relació patró-client. Kizaemon Aruga, un dels sociòlegs rurals pioners al Japó, sosté que les relacions entre propietaris i parcers des de finals del segle XIX fins a principis del segle XX es caracteritzaven per una aliança recíproca expressada en el terme oya-ko (una relació fictícia entre pares i fills). Un propietari sol proporcionar als seus parcers no només terres de cultiu i materials necessaris (llavors, fertilitzants, etc.), sinó també una residència i una muntanya (o el dret d’utilitzar el bosc del poble) per obtenir llenya i fertilitzants verds. Per la seva banda, el parcer recompensa el seu mecenes proporcionant mà d’obra per un nombre específic de dies (Aruga 1966: 424, 492, 584-8).

Els casos següents poden indicar que era una pràctica generalitzada que els pobres rebessin la màxima prioritat en l’assignació de recursos del poble. Chiba (1991: 116-7, 158) argumenta que, en algunes parts de l’oest del Japó, des de l’era moderna fins a l’època moderna, a la secció més pobra d’una comunitat se li va permetre vendre els productes de l’irai-chi, especialment les llenyes i el carbó vegetal, que normalment es permetia utilitzar només per al consum domèstic. A les zones muntanyenques remotes on el cultiu d’arròs no era factible, es va practicar l’artigatge fins als anys cinquanta. En un poble de l’actual prefectura de Kumamoto, al sud del Japó, es va permetre als agricultors sense terres entrar fins i tot als boscos privats propietat d’altres vilatans (Yanagida ed. 1975: 136).

De vegades es donava prioritat als pobres a l’hora d’obtenir una nova oportunitat econòmica. Avui, la regió de Tsugaru de l’actual prefectura d’Aomori és una de les principals zones de cultiu de pomeres. La majoria de les granges de pomeres del poble d’Hirofune, al sud de Tsugaru, es troben a l’antic iriai-chi o bosc comunal del poble. A principis del segle XX, la terra comunal es va dividir entre els titulars de drets iriai originalment com a usdefruit de vint anys. Una frase de l’acord sobre assignació de terres (1907) diu: “Si més d’una llar vol utilitzar la mateixa parcel·la de terra, la prioritat es dóna en l’ordre següent; (1) pobres, (2) llars per sota de la mitjana, (3) llars de classe mitjana, (4) llars de classe alta (omodachi) ”(Takei et.al. eds. 1989: 196-200).

  1. Restitució a les famílies extremadament pobres

Un aspecte interessant del dret a la subsistència que es troba als pobles japonesos és que una comunitat d’un poble de vegades va fer un acord especial per tornar a posar en peu els pobres i els indigents. Les terres comunals dels pobles, inclosos els iriai-chi, eren particularment importants com el lloc per donar-los la possibilitat de sortir de la pobresa.

Yama-agari (“pujant a un turó”) va ser un d’aquests acords, que es va practicar àmpliament als pobles amb un gran bosc d’Iriai (Miyamoto 1968: 74). L’exemple següent de la prefectura d’Okayama d’avui il·lustrarà el caràcter general de yama-agari. És possible que una família afectada per la pobresa que pateix una terra estèril pot haver estat autoritzada a entrar i viure a l’Iriai-chi. Guanyaven diners venent matolls recollits al bosc, on també podien trobar i conrear una terra més fèrtil i productiva. Curiosament, aquest bosc es deia hinja-hagukumi-yama (literalment “una muntanya que alimenta els pobres”). Tot i que algunes famílies van tornar al poble natal després d’haver recuperat la seva fortuna, no es van tornar a tractar com a membres de ple dret de la comunitat del poble, ja que estaven fortament endeutats amb la comunitat per la seva recuperació (Departament de Justícia, “National Survey of Civil Duanes”, pp.461-2).

Un costum similar també es practicava a les illes petites. En algunes illes de l’oest del Japó, les famílies en fallida solien traslladar-se a una illa subordinada per començar la vida de nou en una situació aïllada. No se’ls va imposar cap impost ni se’ls va imposar cap prestació de treball a la reserva senyorial fins que no van restaurar la seva fortuna. Aquestes illes subordinades van ser anomenades konkyu-jima (“illa dels indigents”) (Miyamoto 1984: 22-3). Un acord tan especial per restaurar els indigents també es pot observar en el cas següent de drets de pesca en un riu. El poble de Chinai al llarg de la costa del llac Biwa va ser greument danyat per una greu inundació el 1885. Atesa la magnitud del desastre, el poble va decidir no només distribuir les existències d’arròs d’emergència a les víctimes, sinó també permetre’ls recollir el material necessari al bosc d’Iriai durant el període prohibit. Al mateix temps, el dret a pescar al riu Chinai es concedia exclusivament als pobres. Fins i tot després del desastre, les famílies pobres (especialment les sense terra) van continuar gaudint del dret prioritari a pescar al riu (Furukawa 2004: 102-113).

La propietat de les terres comunals pot haver estat donada a membres del poble (yamawari), de vegades per ajudar els pobres. Yamawari (literalment “divisòria de muntanyes”) denota la pràctica de parcel·lar el bosc entre les llars d’un poble. Es va donar al propietari el dret d’utilitzar la terra exclusivament sense cap restricció (encara que sota certes condicions), i és possible que se li hagin concedit drets de propietat més tard (Harada 1969; Totman 1989: 158). Tot i que el propòsit del yamawari seria diferent segons les circumstàncies, aquesta pràctica sembla que sovint es va produir quan la muntanya va ser desforestada i amenaçada per les inundacions i l’erosió, i l’acord comunitari no va poder protegir-la (Totman, op. Cit.) Mentrestant, Harada (1969: 127, 160, 295) cita casos interessants en les actuals prefectures de Shiga i Nagano des dels períodes Edo fins a principis de Meiji, quan la discrepància entre rics i pobres creixia a les zones rurals. Aquests casos revelen que el yamawari de vegades es practicava per evitar el col·lapse de les llars més pobres d’un poble donant-los la propietat de terres altes dividides com a propietat bàsica per viure-hi.

Als pobles moderns, el deute era un dels problemes més grans dels comuners. Al final del període Meiji, quan molts vilatans van patir una dificultat financera, es van establir societats Hotoku-sha1 (o Nomin Kyodo Kyugo-sha, “Una societat per ajudar els camperols”) a diverses zones del Japó, especialment per resoldre el problema del deute dels vilatans pobres. Segons Ikeda (1987), les societats Hotoku-sha establertes en pobles de l’actual comtat de Shiso a la prefectura de Hyogo depenien dels boscos comunals del poble com a base financera. Una part del bosc d’Iriai es va incorporar a l’actiu de les societats i el benefici de les vendes de fusta es va prestar als membres amb un interès baix. Molts vilatans van demanar diners en préstec per pagar un deute i recuperar les terres de conreu que havien mantingut en hipoteca. Aquestes societats existeixen encara avui en alguns pobles.

  1. Donar suport a les víctimes en temps d’emergència i crisi

Els béns comunals dels pobles també es van utilitzar quan els vilatans van ser afectats per desastres inesperats. Les cases de fusta dels pobles rurals japonesos eren particularment vulnerables a un incendi. Al districte de Kami-ina de l’actual prefectura de Nagano, a les famílies que perdessin la llar en un incendi se’ls donaria alguns trossos de fusta del bosc comunal com a mostra de simpatia. Un poble va proporcionar 12 peces a cada llar víctima en un incendi extens l’any 1858, 11 peces cadascuna el 1859, 8 peces cadascuna el 1865 i 6 peces cadascuna després del 1868. Alguns pobles tenien tomeyama (reserva forestal) on es prohibia l’explotació forestal per precaució contra un incendi imprevist o altres contingències. Al mateix temps, és important tenir en compte que les víctimes també van rebre suport material i moral de veïns i parents durant un llarg període, que va començar amb la neteja de les runes i va acabar amb la reconstrucció de la casa (Takeuchi 1990: 357- 70). Sens dubte, aquesta ajuda d’emergència que els vilatans van proporcionar era un reflex proper de les relacions socials quotidianes entre ells.

En temps de desastre natural generalitzat, tots els membres d’un poble o totes les persones de la mateixa regió es veurien greument afectats. El període Edo està marcat per tres fams importants, en què es pot observar la manera com les persones van reaccionar davant d’una aguda manca d’aliments. La primera, la fam de Kyoho, es va produir el 1732 quan una important invasió de fulgoroidea (insectes hemípters) va destruir les collites a l’oest del Japó. Tot i que les plagues d’insectes van ser la causa immediata de l’escassetat d’aliments en una primera etapa, van ser seguides per danys crítics per fred. Es va considerar que al voltant d’un milió de persones van patir la fam. La segona, la fam de Tenmei a la dècada de 1780, va ser desencadenada per una erupció volcànica del mont Asama i el clima fred que va seguir. S’estima que al voltant de 130.000 persones havien mort per desnutrició i malalties associades, especialment a les regions de Kanto i Tohoku. La tercera fam de Tenpo (1833-1837) també va ser causada per un clima fred, especialment a la regió de Tohoku.

Les fams generalitzades en el Japó modern primerenc van afectar especialment la regió de Tohoku o el nord-est del Japó. S’utilitzaven una gran varietat de plantes silvestres com a aliments per a la fam en casos d’escassetat aguda d’aliments; inclouen arrels de falguera comestible (warabi), arrels de vinya kudzu, onidokoro (Dioscorea tokoro, plantes amb flors dins la família de les dioscoreàcies), glans o nous de roure, petasites (gènere de plantes florals de la família dels gira-sols) japoneses, raïm de moro (Phytolacca esculenta) i bulbs de lliri silvestre. En temps de fam, no hi ha dubte que les terres comunals dels pobles s’utilitzaven per recollir aquestes plantes comestibles silvestres, com passa amb el cas del poble modern de Kotsunagi, com veurem més endavant. A més, molts vilatans van violar la prohibició de recollir aliments de fam (i llenya) a tomeyama (reserva forestal), incloses muntanyes o boscos propietat del govern local (un han o domini feudal). En molts casos, els governants van aprovar tàcitament aquestes activitats il·legals (Kikuchi 1997). Alguns senyors feudals van obrir intencionadament les muntanyes prohibides per als vilatans necessitats. A la fam del 1783 (Tenmei) i del 1833 (Tenpo), Morioka-han a la regió de Tohoku va permetre l’accés als seus boscos de pins i altres boscos per als vilatans que desitjaven recollir llenya. Tal muntanya o bosc es deia osukui-yama, o la muntanya per ajudar la gent. Un cop acabades les fams, es va tornar a introduir l’antiga norma estricta per tancar de nou els boscos (ibid .: 220-1).

Les xarxes socials dels vilatans basades en la interacció quotidiana haurien d’haver estat una opció important per assegurar l’alimentació en temps de fam o escassetat d’aliments, tot i que fins ara no he trobat informació específica sobre la qüestió. Al mateix temps, les fams semblen haver enfortit els vincles existents patró-client (clientelisme) entre els vilatans. Aruga (1966: 491-5) suggereix que, a la regió de Tohoku, propensa a la fam, els patrons tendien a estendre la protecció als clients en temps de fam o fracàs dels cultius.

Durant la Segona Guerra Mundial, els pobles japonesos van acceptar un gran nombre d’habitants de la ciutat que van escapar dels atacs aeris dels Estats Units a les principals ciutats industrials. Immediatament després de la guerra, diversos repatriats dels antics territoris de l’Imperi japonès es van establir a les zones rurals i van netejar els boscos per cultivar-los per començar una nova vida. Segons Ikeda (1987: 64), l’iriai-chi s’utilitzava com a terra per al cultiu d’aquests forasters durant la guerra i immediatament després de la guerra. Això finalment va salvar molts pobles de la fam causada per la sobtada afluència de forasters.

  1. Desintegració dels béns comunals dels pobles

El sistema de gestió forestal basat en la comunitat al període Edo va començar a ser minat per una sèrie de reformes agràries implementades pel modern govern japonès establert després de la Revolució Meiji que va posar fi al sistema feudal el 1867. La propietat dels béns comunals o iriai-chi era incompatible amb el sistema de dret civil modern, que atorga un dret de propietat precís (sigui privat o públic) a cada parcel·la de terreny, cosa que la fa venedora i imposable.

Després de la Reforma de l’impost sobre la terra el 1873, el govern de Meiji pretenia nacionalitzar les terres comunals dels pobles. La majoria dels boscos i muntanyes que fins ara controlaven els vilatans van ser obligats a ser confiscats i nacionalitzats, excepte quan els vilatans van poder demostrar els seus drets iriai mitjançant algunes proves documentals. Després de la introducció d’un nou sistema d’administració local el 1889, es va posar en marxa la Política per unificar els boscos propietat del poble (1910-1939). Com a resultat, molts iriai-chi es van incorporar a la propietat dels municipis per establir la base financera de les noves unitats administratives. Al mateix temps, algunes parts de l’iriai-chi es van registrar com a terra privada per diversos motius, cosa que va permetre una major acumulació de terres per part de la classe propietària.

El procés de nacionalització i privatització dels béns comunals va anar sovint acompanyat d’una dura resistència per part dels vilatans i del vessament de sang. Un nombre considerable de pobles van emprendre accions legals per demostrar els seus drets iriai per garantir els seus mitjans de subsistència. El cas del poble de Kotsunagi a la prefectura d’Iwate és digne d’atenció. Els vilatans de Kotsunagi havien utilitzat boscos propers a la muntanya de Kotsunagi per recollir llenya, herbes per a fertilitzants i farratges, materials de construcció, vegetals silvestres comestibles com la castanya i altres fruits, incloses les moreres japoneses. En temps de fam, es desenterraven i es menjaven arrels de falgueres (warabi) (Shinozaki 1966: 7-9). El 1907, aquest bosc comunal del poble va passar a ser propietat d’un foraster que havia comprat la terra a un prestador d’una ciutat. El prestador originalment va obtenir la terra d’un notable arruïnat del poble que tenia un títol nominal de la muntanya Kotsunagi. Un incendi devastador el 1915 va provocar l’enfrontament obert entre el propietari de la terra i els vilatans, que van intentar tallar boscos per construir refugis temporals. El propietari va negar rotundament el dret d’accés dels vilatans a la muntanya i una part dels vilatans es va aventurar a portar la qüestió a judici, reclamant els seus drets històrics d’utilitzar el bosc. Les històries orals dels vilatans ens ofereixen una descripció viva de la seva situació i indignació moral desencadenada per la sobtada negació d’accés a la terra comunal, que va afectar especialment els desafavorits socialment, incloses les vídues (ibid.: 55-60).

També es van observar casos similars al sud-est asiàtic a principis del segle XX. Els camperols birmans de l’època colonial van experimentar la pèrdua gradual de béns comunals locals (boscos de la vila, erms, rius i pastures) on abans recollien herbes i llenya i pescaven peixos sense gairebé cap restricció. “A mesura que les terres ermes públiques es convertien en cultiu,  les pesqueries eren declarades propietat del govern … els petits propietaris i els parcers, estaven cada vegada més obligats a trobar diners per a necessitats que abans podien autosubministrar-se” (Scott 1975: 63). Al Vietnam central, les antigues terres comunals van ser preses per mandarins corruptes i notables del poble. El bosc que “tradicionalment servia com a font informal d’alleujament econòmic per als vilatans més pobres” va ser controlat per funcionaris corruptes que imposaven estrictes regulacions, impostos i multes, que “amenaçaven una opció important per als més pobres” (ibid .: 132, 135-6). Tot això va provocar la indignació moral que finalment va desencadenar rebel·lions camperoles tant a la baixa Birmània com al Vietnam central.

Sobre la desintegració de l’antic sistema d’assegurances comunals o Kyodo-Bohin (“defensa comunal contra la pobresa”), un pioner etnòleg japonès Kunio Yanagida va comentar a la dècada de 1920 el següent:

“Antigament, l’únic lloc de refugi per als vilatans eren les muntanyes i els boscos, en què els indigents guanyarien una minsa subsistència. Aquest generós exercici dels drets iriai va contribuir en gran manera a donar suport a les vides rurals dels temps antics, ja que tots els vilatans hi buscaven recursos comestibles silvestres en un any estèril. Tot i que aquests béns comunals del poble proporcionaven un lloc per treballar per als indigents, el govern va confiscar i dividir sense pietat les terres comunals … (com a resultat) els vilatans van arribar a viure de caritat i ajuda de fora”(Yanagida 1991: 493).

Així, Yanagida va lamentar que els vilatans haguessin perdut la base de subsistència i la independència. La pèrdua de terres comunals va disminuir substancialment les possibilitats dels pobres del poble de mantenir-se, fent-los confiar en l’assistència i la protecció de l’Estat. A la llarga, els pobres rurals proporcionaven la mà d’obra necessària a les noves indústries que es desenvolupaven a les ciutats.

A la postguerra, el 1966 es va promulgar la “Llei de modernització dels boscos d’Iriai” i va accelerar encara més la desintegració dels boscos d’Iriai. Durant el procés de modernització de la postguerra, pràcticament no hi va haver resistència per part dels vilatans, principalment perquè els boscos i les muntanyes ja no eren el lloc important per a la subsistència. D’acord amb el règim de propietat modern en virtut del codi civil actual, alguns dels béns comunals del poble van passar a ser dividits i fets propietat privada per particulars, i d’altres van arribar a ser propietat d’una cooperativa de productors forestals.

  1. Conclusió

Aquest article ofereix un esbós aproximat i fragmentari del dret a la subsistència i al sistema de gestió de recursos comunals a les zones rurals japoneses. Iriai-chi o terres comunals dels pobles al Japó van proporcionar als indigents l’oportunitat de sobreviure de diverses maneres. En primer lloc, l’iriai-chi, juntament amb altres boscos de propietat privada o pública, era un lloc perquè els pobres que tenien un dret anterior sobre els recursos naturals es poguessin guanyar la vida regularment. En segon lloc, els béns comunals dels pobles es van utilitzar com el lloc on les famílies en fallida havien de restaurar la seva fortuna. En tercer lloc, en moments d’emergència, com ara una fam generalitzada i un incendi, es van utilitzar els boscos comunals dels pobles o de propietat pública com a lloc per assegurar els materials necessaris amb urgència, com ara fusta i aliments. Per tant, el dret a la subsistència es garantia sovint mitjançant la utilització dels béns comunals dels pobles, tot i que els vilatans desfavorits els gaudien de moltes maneres diferents segons les circumstàncies canviants.

Com ja va suggerir Torigoe, el dret a la subsistència pot no ser simplement una qüestió de compassió o benevolència; més aviat, pot ser un reflex de l’estructura social quotidiana d’un poble, especialment les relacions recíproques entre veïns i parents o entre patrons i clients. Els vilatans poden haver estat igualitaris en el seu sistema de valors, però en realitat no eren iguals en la seva situació socioeconòmica, especialment després de la penetració de l’economia de mercat a principis del període modern. Per tant, les famílies malaurades que van perdre la fortuna per un desastre (natural o causat per l’home) o per altres motius personals van haver de ser ajudades pel poble per corregir el desequilibri dels béns bàsics de cada llar. Al mateix temps, una estructura política desenvolupada sota el feudalisme, en la qual el poble com a grup era el responsable de pagar impostos i altres qüestions socials, també podria haver influït en la decisió dels vilatans d’ajudar els desafavorits, en lloc d’excloure’ls com a marginats socials.

Aquesta funció dels béns comunals del poble per salvaguardar la subsistència, però, es va dissoldre després que el govern modern japonès hagués decidit prendre aquestes propietats comunals per al seu propi ús i per a ús privat. En el context actual de globalització, però, hem de tornar a prestar atenció a un sistema d’assegurança social d’aquest tipus basat en els principis de l’economia moral i dels béns comunals, per fer front a un nou tancament dels béns comunals que acabarà donant lloc a l’exclusió social de les persones pobres en recursos de tot el món.

Referències

Arioka, T. 2004. Satoyama I. Tokyo: Hosei University Press.

Aruga, K. 1966. Selected Works of Aruga Kizaemon, II. Tokyo: Miraisha Publisher.

Chiba, T. 1991. A Study on Bald Mountains. Tokyo: Société.

Furukawa, A. 2004. Life and Environment Histories in Rural Areas. Kyoto: Sekaishisosha Publisher.

Harada, T. 1969. Studies in the Decay of the Early Modern Common-Land System: Development and Degeneration of the Mountain Division System. Tokyo: Hanawa Shoten.

Ikeda, K. 1987. “Iriai as a Moral Economy and its Contemporary Significance: A Case of a Timber Producer’s Cooperative in Hyogo Prefecture,” The Journal of Humanities 16: 25-72.

Kikuchi, I. 1997. Famines in Early Modern Japan. Yoshikawakobunkan Publisher.

Miyamoto, T. 1968. Life in Homeland / Japanese Villages (Selected Works of Tsuneichi Miyamoto 7). Miraisha Publisher .

Miyamoto, T. 1984. Culture and History of Chugoku Region (Selected Works of Tsuneichi Miyamoto 29). Miraisha Publisher.

Scott, J. C. 1976. The Moral Economy of the Peasant. New Haven and London: Yale University Press.

Shinozaki, G. 1966. Peasants Involved in Kotsunagi Case. Tokyo: Keiso Publisher.

Takei, M. et al. eds. 1989. Iriai Rights in Forests. Tokyo: Hitotsubu-sha.

Takeuchi, T. 1990. Selected Works of Takeuchi Toshimi, I. Tokyo: Meicho Shuppan.

Torigoe, H. 1997. “On Those Who Enjoy the Use of Commons,” Journal of Environmental Sociology 3: 5-14.

Totman, C. 1989. The Green Archipelago: Forestry in Preindustrial Japan. University of California Press.

Yanagida, K. ed. 1975 [1937]. A Study on the Livelihood in Mountainous Villages. Tokyo: Kokusho-kankokai.

Yanagida, K. 1991 [1929]. “Towns and Villages” in The Complete Works of Kunio Yanagida. Tokyo: Chikuma-shobo.

Un comentario

  1. Sergi dice:

    Un article molt interessant. Les terres comunals no són un fet exclusiu d’una part del món i això encara li dóna més sentit. Recordar aquests usos i aquestes maneres de funcionar ens han de fer reflexionar i sobretot inspirar per a fer d’aquest món un lloc més just.

Comentarios cerrados.